Навигација

ОГД07ГА - Геодетска астрономија

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивГеодетска астрономија
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГД07ГАобавезан52П + 1В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вјежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Нема.Нема.
  Циљеви изучавања предмета
  Упознавање са основним елементима Геодетске астрономије и одређивањем координата тачака на Земљиној површини из астрономских опажања (природне координате).
  Исходи учења (стечена знања)
  Веза између небеског екваторског и хоризонтског координатног система - добијање географских координата; претварање звезданог у средње време и обрнуто - рачунање зонског времена; прелазак са средњег положаја небеског тела на његов привидни положај; извођење основних формула класичних астрогеодетских метода за одређивање географске дужине и географске ширине.
  Садржај предмета
  Примена геодетске астрономије у геодезији; основни обрасци сферне тригонометрије и решавање сферних троуглова; небеска сфера; сферне и правоугле координате; небеска сфера; координатни системи (хоризонтски, месни екваторски, небески екваторски, еклиптички и галактички); паралактички (положајни) троугао и трансформација координата; карактеристични положаји небеског тела; временски системи и мерење времена; појаве које привидно мењају положај небеског тела (рефракција, паралакса, аберација светлости); прецесија и нутација; сопствено кретање звезда; померање Земљиних полова; астрономски каталози и годишњаци; основне методе класичних астрогеодетских одређивања времена и координата тачака на Земљиној површини; скретање вертикале.
  Методе извођења наставе
  Предавања и рачунске вежбе.
  Литература
  1. Бранислав М. Шеварлић, Захарије М. Бркић: ОПШТА АСТРОНОМИЈА, Савремена администрација, Београд, 1971;
  2. Вукан Огризовић: ГЕОДЕТСКА АСТРОНОМИЈА, Скрипта, Београд, 2008.
  Облици провјере знања и оцјењивање
  Похађање наставе Елаборат вежби Колоквијум 1 Колоквијум 2 Завршни испит
  Посебна назнака
  Нема.