Навигација

ОА07ФЗ - Физика зграде

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивФизика зграде
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОА07ФЗобавезан41П + 1В2.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
неманема
Циљеви изучавања предмета
Намјена и циљ предмета је упознавање студената са основним физичким појавама и законима који их описују неопходних за пројектовање зграда које задовољавају потребе ефикасности, употребљивости, дугорочности и комфора. У оквиру наставе обрађују се области транспорта топлоте и влаге као и звук и свјетлост.
Исходи учења (стечена знања)
Исходи учења предмета су упознавање студената са основним физичким појавама и законима који их описују неопходних за пројектовање зграда које задовољавају потребе ефикасности, употребљивости, дугорочности и комфора. У оквиру наставе обрађују се области транспорта топлоте и влаге као и звук и свјетлост.
Садржај предмета
Увод у физику зграде. Значај физике зграде. Упознавање студената са садржајем предмета и начинима провјере знања. Основне физичке величине за описивање преноса топлоте. Температурско поље и градијент температуре. Фуријеов закон провођења топлоте. Стационарно провођење топлоте кроз једнослојни раван зид. Стационарно провођење топлоте кроз вишеслојни раван зид. Конвекција. Њутнов закон. Преношење топлоте између зида и флуида. Преношење топлоте зрачењем. Закони зрачења. Топлотни губици зграда. Термални мостови. Термографија. Топлотни комфор. Влажност ваздуха. Начини продирања влаге у објекат. Фиков закон дифузије. Примјена Фиковог закона на једнослојни и вишеслојни раван зид. Кондензација водене паре. Утицај влаге на грађевинске елементе. Заштита објеката од влаге. Физичка акустика. Основне карактеристике звука. Звучно поље. Снага звучног извора. Интензитет и ниво звука. Физиолошка и психолошка акустика. Субјективна јачина звука. Акустика просторија. Апсопрција звука. Просјечан интензитет звука. Вријеме реверберације. Апсорбери звука. Дифузност просторије. Бука и заштита од буке. Акустичка изолованост просторија.Свјетлост. Спектар видљиве свјетлости. Извори свјетлости. Боје. Основне фотометријске величине. Ламберов закон. Квалитет свјетлости. Дифузна и директна свјетлост. Бљесак и заштита од бљеска. Свјетлосни комфор. Енергетска ефикасност са аспекта физике зграде.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе и концултације.
Литература
  1. Б. Антуновић, Физика зграде, Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, 2014.
  2. В. Георгијевић, Техничка физика – изабрана поглавља, Универзитет у Београду, Грађевински факултет, 2008.
  3. W. Willems, K. Schild, S. Dinter, Praxis Bauphysik -Handbuch Teil I and Teil II, Springer Vieweg, 2013.
  4. М. Рекалић, В. Георгијевић, Збирка задатака из техничке физике, Научна књига Београд 1996.
  5. М. Ракочевић, Архитектонска физика: дневни освјетљај, Научна књига, Београд, 1995.
Облици провјере знања и оцјењивање
Писмени испит (Колоквијум 1 + Колоквијум 2) = 50 бодова Завршни усмени испит = 50 бодова
Посебна назнака
Студенти су обавезни да присуствују настави и да раде све провјере знања (тестове). Студенти који први пут слушају предмет морају остварити најмање 80 % присуства настави, како би стекли право изласка на завршни испит. На сваком тесту студенти су дужни да остваре минимум од 51% освојених бодова, како би стекли право изласка на завршни испит. Тестови се одржавају у току семестра, а њихови поправни у испитним роковима. Завршни испит се одржава у оквиру испитних рокова.