Navigacija

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini u trećem upisnom roku

AktuelnostiUPIS 2019/2020

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj  2019/2020.godini

III upisni rok –  studijski programi:   GRAĐEVINARSTVO I GEODEZIJA

Studijski program

budžet

sufinasiranje

strani državljani

vanredni

Građevinarstvo

0

0

2

0

Geodezija

0

10

2

0

 

Predaja dokumenata od ponedjeljka 16.09.2019. godine zaključno sa petkom 20.09.2019. godine svakog radnog dana od 09,00 do 15,00 časova.

Prijemni ispit održaće se u ponedjeljak 23.09.2019. godine u 09,00 časova na lokaciji u Ulici vojvode Stepe Stepanovića 77/3.

Objavljivanje preliminarnih rezultata je 23.09.2019. godine.

Objavljivanje konačnih rezultata je 25.09.2019. godine.

Upis primljenih kandidata vršiće se od 25.09.2019. godine do 27. 09. 2019. god.

Uz zahtjev priložiti sledeća dokumenta :

 1. Original svjedočanstva  I., II., III., i IV. razreda srednje škole.
 2. Original diplomu o završenoj srednjoj školi.
 3. Izvod iz Matične knjige rođenih.
 4. Priznanicu o uplati troškova prijave na konkurs.   
 5. Uvjerenje o državljanstvu

 

 • Uplatiti 70,00 KM na  ime i prezime  kandidata
 • Svrha doznake: za kvalifikacioni ispit
 • Primalac: račun vlastitih prihoda Univerziteta u Banjoj Luci račun primaoca 555 000 06053684 82 Nova banka,  ili 552 002 18458284 85 Adiko banka ili 551 001 00009070 76 Unikredit banka (popuniti jedan od ponuđenih računa) 
 • Iznos 70,00 KM
 • Broj poreskog obveznika  /- - - - - - - - - - - - - / (JMBG)
 • Vrsta uplate : 0, redovna uplata
 • Vrsta prihoda 722512
 • Opština 002 - Budžetska  organizacija 1250003  , Poziv na broj 0000000333

Uputstvo za UPIS na I ciklus studija

 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini u trećem upisnom roku

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1271/19 od 24.05.2019. godine i broj: 04/1-012-2-1595/19 od 20.06.2019. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini na javne visokoškolske ustanove, Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci broj: 02/04-3.150-7/19 od 31.01.2019. godine, broj: 02/04-3.1142-3/19 od 30.05.2019. godine, broj: 02/04-3.1669-6.1/19 od 11.07.2019. godine i 02/04-3.2144-1/19 od 28.08.2019. godine, raspisuje se

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini u trećem upisnom roku