Navigacija

dr Dragan Nikolić

Predmeti

OA07PIGE Prostorna i graditeljska ekonomika
OG07GR Građevinska regulativa
OG07IEK Inženjerska ekonomija
OG07PN Projektovanje i nadzor
OG08IEK Inženjerska ekonomija
OGK07IE Inženjerska etika
OGK07UP Upravljanje projektima
OIG-GU Operaciona istraživanja u građevinarstvu
OIG-URKD Operaciona istraživanja u građevinarstvu
SPMG Specijalni problemi menadžmenta u građevinarstvu
FOH Finansijska otpornost na hazarde

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Optimizacija mrežnog dijagrama projekta primjenom buffer-a

  Naučni skup XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima
  Publikacija XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima, Zbornik radova SYM-OP-IS 2017, Beograd, Visoka građevinsko-geodetska škola
  Godina 2017
  Autori Nataša Popović-Miletić, Snežana Mitrović i Dragan Nikolić
  Strana od 568
  Strana do 573