Navigacija

doc. dr Borislava Blagojević

Uža naučna oblast Hidrotehnika
Datum izbora u zvanje 9. septembar 2013.

Predmeti

OG07HID Hidrologija
OGH07IHID Inženjerska hidrologija
SH Statistička hidrologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Kalibracija i verifikacija HEC-HMS modela neizučenog sliva pomoću krivih trajanja protoka

  Časopis Nauka+praksa
  Godina 2017
  Autori Petar Praštalo, Žana Topalović i Borislava Blagojević
  Broj 20
  Strana od 20
  Strana do 27

Mentorstvo