Navigacija

Radovan Vukomanović

Saradnik - II-5
051/462-543
Uža naučna oblast Građevinski materijali i konstrukcije
Datum izbora u zvanje 1. novembar 2018.

Predmeti

APG Aseizmičko projektovanje i građenje
BKIO Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
MO-KU Mostovi
OA07BKA Betonske konstrukcije
OA07MDK Metalne i drvene konstrukcije
OG07TPMK Tehnologija proizvodnje i montaže konstrukcija
OG08KI3 Konstruktersko inženjerstvo 3
OGK07BK1 Betonske konstrukcije 1
OGK07BK2 Betonske konstrukcije 2
OGH07HKON Hidrotehničke konstrukcije
PBK Prednapregnute betonske konstrukcije
PSOGO Procjena stanja oštećenih građevinskih objekata
SBK Sanacija betonskih konstrukcija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  SOME ASPECTS OF ANALYSIS OF TRANSVERSE FREE VIBRATIONS OF UNIFORM BEAMS LOADED WITH AXIAL FORCE

  DOI 10.5937/GRMK1802035M
  Časopis Građevinski materijali i konstrukcije
  Godina 2018
  Autori Dijana Majstorović, Aleksandar Borković, Aleksandar Prokić i Radovan Vukomanović
  Broj 2
  Strana od 35
  Strana do 55

  Quasi static and dynamic inelastic buckling and failure of folded-plate structures by a full-energy finite strip method

  Časopis ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE
  Godina 2018
  Autori Dragan Milašinović, Dijana Majstorović i Radovan Vukomanović
  Broj 117
  Strana od 136
  Strana do 152

Radovi sa skupova

  CULTURAL HERITAGE AND HISTORIC BUILDINGS HAZARD ASSESSMENT IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

  Naučni skup 1st international symposium S-FORCE
  Publikacija Book of proceedings / 1st international symposium S-FORCE [Students FOr Resilient soCiEty] 2018, September 28-29, 2018, Novi Sad ISBN 978-86-6022-093-8, COBISS.SR.ID 325450503
  Godina 2018
  Autori Mladen Slijepčević, Radovan Vukomanović i Miroslav Malinović
  Strana od 290
  Strana do 297

  Stress distribution in concrete chimneys due to elevated temperatures

  Naučni skup I International Symposium Students for Resilient Society – S-FORCE
  Publikacija I International Symposium Students for Resilient Society – S-FORCE, Book of proceedings, ISBN 978-86-6022-093-8, COBISS.SR.ID 325450503
  Godina 2018
  Autori Mladen Slijepčević, Radovan Vukomanović i Gordana Broćeta
  Strana od 280
  Strana do 289

  ULTIMATE STRENGTH OF COMPRESSED SLABS AND BOX GIRDERS

  Naučni skup INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XIII
  DOI 10.7251/STP1813096M
  Publikacija INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XIII, BOOK OF PROCEEDINGS
  Godina 2018
  Autori Dragan Milašinović, Dijana Majstorović, Radovan Vukomanović i Radomir Cvijić
  Strana od 96
  Strana do 108

  REKONSTRUKCIJA KUĆE BRANKA ĆOPIĆA UNUTAR ĆOPIĆA SOKAKA U HAŠANIMA - KULTURNI TURIZAM KAO POKRETAČ OČUVANJA KULTURNOG NASLJEĐA

  Naučni skup VIII konferencija “Kulturno dobro danas- vrednosti i značenja”
  Publikacija VIII konferencija “Kulturno dobro danas- vrednosti i značenja”, ur. Nada Živković, ISBN 978-86-89779-47-9
  Godina 2017
  Autori Marina Radulj, Milana Nedimović i Radovan Vukomanović
  Strana od 99
  Strana do 109

  PRORAČUN AB PRESJEKA ZA TRANSVERZALNU SILU PREMA EC2

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  DOI 69:71/72(082)(0.034.2) 624(082)(0.034.2)
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Saša Tatar, Radovan Vukomanović i Dragan Zrnić
  Strana od 99
  Strana do 106

  DYNAMIC INELASTIC BUCKLING ANALYSIS OF STEEL AND ALUMINUM SLABS

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  Godina 2016
  Autori Dragan Milašinović, Radovan Vukomanović, Dijana Majstorović i Saša Tatar
  Strana od 53
  Strana do 60

  DETALJI INTEGRALNIH MOSTOVA I PRIMJENA U PRAKSI DRUGIH ZEMALJA

  Naučni skup PETI BIH KONGRES O CESTMA
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2016
  Autori Slobodan Popadić, Nebojša Prostran, Radovan Vukomanović i Tihomir Đokić
  Strana od 159
  Strana do 166

  OPTIMIZACIJA AB PRESJEKA U FUNKCIJI KARAKTERISTIKA POPREĈNOG PRESJEKA I ĈVRSTOĆE MATERIJALA

  Naučni skup Treći međunarodni naučni skup: STANJE I PRAVCI RAZVOJA GRAĐEVINARSTVA I OKOLIŠNOG INŽENJERSTVA – EGTZ 2016
  DOI ISSN 2490-2535
  Publikacija E-GTZ ZBORNIK RADOVA/PROCEEDINGS Broj 3
  Godina 2016
  Autori Radovan Vukomanović, Saša Tatar i Dragan Zrnić
  Strana od 375
  Strana do 384

  QUASI - STATIC AND DYNAMIC INELASTIC BUCKLING AND ULTIMATE STRENGTH OF FOLDED - PLATE STRUCTURES

  Naučni skup GRAĐEVINARSTVO - NAUKA I PRAKSA 6. INTERNACIONALNI NAUČNO-STRUČNI SKUP
  Godina 2016
  Autori Dragan Milašinović, Dijana Majstorović, Radovan Vukomanović, Aleksandar Borković, Radomir Cvijić i Nataša Mrđa

  ULTIMATE STRENGTH OF LONGITUDINALLY STIFFENED PLATE GIRDERS UNDER COMPRESSION

  Naučni skup 4th INTERNATIONAL CONFERENCE CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS IN CIVIL ENGINEERING 2016
  DOI 10.14415/konferencijaGFS 2016.028
  Publikacija CONFERENCE PROCEEDINGS
  Godina 2016
  Autori Dragan Milašinović, Radovan Vukomanović, Dijana Majstorović i Aleksandar Borković
  Strana od 289
  Strana do 298

  UTICAJ IZBORA PRORAČUNSKOG DIJAGRAMA ČELIKA NA NOSIVOST AB PRESJEKA

  Naučni skup SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016
  DOI 10.14415/konferencijaGFS 2016.013
  Publikacija ZBORNIK RADOVA 4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
  Godina 2016
  Autori Radovan Vukomanović, Saša Tatar i Dragan Zrnić
  Strana od 143
  Strana do 153

  STATIC AND DYNAMIC INELASTIC BUCKLING OF THINWALLED STRUCTURES USING THE FINITE STRIP METHOD

  Naučni skup iNDiS 2015 PLANNING, DESIGN, CONSTRUCTION AND RENEWAL IN THE CIVIL ENGINEERING International Scientific Conference
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2015
  Autori Dragan Milašinović, Dijana Majstorović, Radovan Vukomanović, Nataša Mrđa i Radomir Cvijić
  Strana od 67
  Strana do 73

  REKONSTRUKCIJA TUNELA PRIMJENOM PRSKANOG BETONA I SPUŠTANJEM NIVELETE

  Naučni skup DEVETO NAUČNO - STRUČNO MEĐUNARODNO SAVETOVANJE, "OCENA STANJA, ODRŽAVANJE I SANACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I NASELJA"
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2015
  Autori Radovan Vukomanović

  PRIMJENA ARMIRANO-BETONSKIH ROŠTILJNIH SIDRENIH KONSTRUKCIJA ZA SANACIJU KLIZIŠTA

  Naučni skup XI međunarodni naučno-stručni skup „SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU“
  DOI ISBN:978-99976-642-0-4
  Publikacija SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  Godina 2015
  Autori Radovan Vukomanović
  Strana od 151
  Strana do 160

  SANACIJA GALERIJA I PROŠIRENJE PUTA PRIMENOM SIDRENIH AB KONSTRUKCIJA

  Naučni skup MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2015. SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU
  DOI 10.14415/konferencijaGFS 2015.052
  Publikacija ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 " GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
  Godina 2015
  Autori Radovan Vukomanović
  Strana od 415
  Strana do 421

  Osvrt na direktive EU ka realizaciji energetske efikasnosti u zgradarstvu Republike Srpske

  Naučni skup Prvi naučno-stručni seminar ''Energetska efikasnost u savremenom graditeljstvu''
  Publikacija Bilten, ISVN 978-99955-752-9-8, COBISS.BH-ID 4918552
  Godina 2015
  Autori Darija Gajić, Gordana Broćeta i Radovan Vukomanović
  Strana od 36
  Strana do 42

  ISTRAŽIVANJE KRITERIJA ZA INTERVENCIJE NA MOSTOVIMA I TUNELIMA U PROCESU RANGIRANJA SA METODAMA VIŠEKRITERIJSKOG VREDNOVANJA

  Naučni skup 4. BiH KONGRES O CESTAMA
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2014
  Autori Radovan Vukomanović
  Strana od 83

  MASIVNA ARMIRANO-BETONSKA KONSTRUKCIJA ZA ZAŠTITU CESTE I KORISNIKA CESTE OD ODRONA I OSULINA - GALERIJA

  Naučni skup 4. BiH KONGRES O CESTAMA
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2014
  Autori Radovan Vukomanović
  Strana od 53

  PRIMJENA AB ZAVJEŠENIH GALERIJSKIH KONSTRUKCIJA KAO ZAŠTITE OD ODRONA NESTABILNOG STIJENSKOG MATERIJALA

  Naučni skup 4. BiH KONGRES O CESTAMA
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2014
  Autori Radovan Vukomanović
  Strana od 23

Knjige

  Glossary of Terms in Disaster Risk Management and Fire Safety,

  Izdavač Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  ISBN 978-86-6022-198-0
  Godina 2019
  Autori Mirjana Laban, Vlastimir Radonjanin, Mirjana Malešev, Vladimir Mózer, Linda Makovická Osvaldová, Miroslava Vandlíčková, Enrico Ronchi, Michael Havbro Faber, Linda Nielsen, Frank Markert, Luisa Giuliani, Meri Cvetkovska, Marijana Lazarevska, Branko Savić, Branka Petrović, Gentiana Sharku, Elona Pojani, Dorina Koçi, Perseta Grabova, Miriam Ndini, Sokol Dervishi, Julinda Keçi, Artan Hysa, Enea Mustafaraj, Zvjezdan Karadžin, Jelena Marković, Edisa Nukić, Gordana Broćeta, Dragana Zeljić, Radovan Vukomanović i Mladen Slijepčević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 172