Navigacija

prof. dr Goran Ćirović

Datum izbora u zvanje 28. maj 2013.

Predmeti

ARPDO Analiza rizika u procesu donošenja odluka
OA07OIR Organizacija i izvođenje radova
OA07PIGE Prostorna i graditeljska ekonomika
OAI07UI Upravljanje investicijama
OAI07UP Upravljanje projektima
OG07OG Organizacija građenja
OG07TG Tehnologija građenja
OGK07UP Upravljanje projektima
OIG-GU Operaciona istraživanja u građevinarstvu
SPMG Specijalni problemi menadžmenta u građevinarstvu

Mentorstvo